Edictes

Exercici: 2023 Bop: 36-0 Edicte: 1218 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública de padrons fiscals
Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 984 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 507 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del projecte de reforma de 3 habitatges i espais comuns al c/ Mancomunitat núm. 10, d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 178 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost de la Mancomunitat per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11750 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Bases reguladores dels processos selectius corresponents a l'oferta pública d'estabilització 2022
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11594 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació de la convocatòria, les bases generals i específiques reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament d'Urús per la via de l'estabilització de l'ocupació temporal, Oferta Pública 2022
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 10905 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions instal·lacions i obres
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10733 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificacio de crèdits 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10732 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10129 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del projecte d'obres de reforma interior de 3 habitatges i espais comuns