Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8695 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de la denominació de dues vies
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8472 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovacio inicial de l'actualització de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8468 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8467 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació Inicial de l'Ordenança reguladora de la circulació de vehicles i retirada de vehicles abandonats i fora d'ús
Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 7994 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovacio definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7309 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del subministrament d'aigua i l'actualització de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7308 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de les actualitzacions de les ordenances fiscals reguladores de l'Impost sobre instal·lacions construccions i obres i de l'Impost sobre activitats econòmiques
Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7262 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 156-0 Edicte: 7144 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general i de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2021 Bop: 156-0 Edicte: 7141 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del cementiri municipal