Grups polítics

D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde dóna compte al Ple de la constitució de l’únic grup polític municipal, així com dels seus integrants i portaveus:

 

  • Grup polític municipal de Convergència i Unió integrat per tots els membres de la Corporació. Actuarà com a portaveu el Sr. Miquel Tor Lliuret i com a portaveu suplent el Sr. Jordi Ginesta Puig